දැක්ම

vi

දැක්ම

ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සමඟ ලෝකය සම්බන්ධ කරන්න.

mi

මෙහෙවර

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වටිනාකමක් සාදන්න: සේවකයින් සඳහා බිල්ඩා වේදිකාව; සමාජයට වටිනාකමක් ලබා දීම.

va

වටිනාකම්

කණ්ඩායම් හැඟීම

අවංක

කාලය සමඟ ඉදිරියට යන්න

මිනිසුන් නැඹුරු